Museum Hylpen

Trê eeuwen lyden groeide Hylpen út tòt in belangryke handelsstea. Yn Múséum Hylpen herlibbet dizze geskydenis.
Yn sfearfòl ynrochten stylkaimers wòrdt it Hylper skilderwòrk en de eigen kleurryke kleaderdracht toand.
Ek de skipsmodellen, skilderiien en printen fertòlle oer de stea-en skipsfaarthistoary.